Länsstyrelsen i Södermanlands län beviljar Eskilstuna kommun en förlängning av det nationella projektet Flyktingguide/Språkvän till och med 2017-06-30

Länsstyrelsen i Södermanlands län beviljar Eskilstuna kommun en förlängning av det nationella projektet Flyktingguide/Språkvän till och med 2017-06-30 . Länsstyrelsen bedömer att projektet har en stor potential att spridas ytterligare i landet. Idag finns över 120 verksamheter i landet och vårt nationella nätverk (såväl kommunala och ideella krafter) är stort.

Det övergripande syftet med flyktingguide-/språkvänverksamheten är att möjliggöra och bidra till interkulturella möten bland människor i Sverige vilket ökar den sociala gemenskapen, skapa nätverk mellan människor, bidrar till stärkt språkutveckling och ökar känslan av platsidentitet.

Kickoff i Umeå

Den 9 december var det Kickoff i Umeå. Företrädare för det nationella projektet var på plats för att glädjas tillsammans med kommunen och de lokala föreningarna med vilka samarbete förhoppningsvis kommer att initieras inom kort.

Presentation i Enköping

Denna dag besöktes Enköping av företrädare för det nationella projektet. Vid träffen närvarade bland annat lokal integrationshandläggare, vuxenutbildningschefen m.fl. Information och inspiration gavs kring konceptet Flyktingguide/Språkvän. Intresse finns för start av verksamhet inom kort. Troligtvis kommer en kickoff ske under början av 2015.

Presentation i Söderhamn

Samtliga Gävleborgs läns flyktingsamordnare möttes den 12 november i Söderhamn för att bland annat ta del av information om Flyktingguide/Språkvän genom det nationella projektet. Huvuddelen av kommunföreträdarna var positiva till denna typ av verksamhet och en plan lades upp med koppling till projektet ”Frivillig i Gävleborg” för fortsatt arbete och kontakter mot att undersöka möjligheterna till start av verksamhet.