Nationella projektet förlängt till 31 december 2018

Länsstyrelsen i Södermanland har beviljat Eskilstuna kommun en förlängning av det nationella projektet Språkvän till 31 december 2018. Projektet kommer således även under hösten att ge kommuner och organisationer stöd med uppstart och drift av lokala språkvänsprojekt.

Länsstyrelsen i Södermanlands län beviljar Eskilstuna kommun en förlängning av det nationella projektet Flyktingguide/Språkvän till och med 2017-06-30

Länsstyrelsen i Södermanlands län beviljar Eskilstuna kommun en förlängning av det nationella projektet Flyktingguide/Språkvän till och med 2017-06-30 . Länsstyrelsen bedömer att projektet har en stor potential att spridas ytterligare i landet. Idag finns över 120 verksamheter i landet och vårt nationella nätverk (såväl kommunala och ideella krafter) är stort.

Det övergripande syftet med flyktingguide-/språkvänverksamheten är att möjliggöra och bidra till interkulturella möten bland människor i Sverige vilket ökar den sociala gemenskapen, skapa nätverk mellan människor, bidrar till stärkt språkutveckling och ökar känslan av platsidentitet.

Kickoff i Umeå

Den 9 december var det Kickoff i Umeå. Företrädare för det nationella projektet var på plats för att glädjas tillsammans med kommunen och de lokala föreningarna med vilka samarbete förhoppningsvis kommer att initieras inom kort.

Presentation i Enköping

Denna dag besöktes Enköping av företrädare för det nationella projektet. Vid träffen närvarade bland annat lokal integrationshandläggare, vuxenutbildningschefen m.fl. Information och inspiration gavs kring konceptet Flyktingguide/Språkvän. Intresse finns för start av verksamhet inom kort. Troligtvis kommer en kickoff ske under början av 2015.

Presentation i Söderhamn

Samtliga Gävleborgs läns flyktingsamordnare möttes den 12 november i Söderhamn för att bland annat ta del av information om Flyktingguide/Språkvän genom det nationella projektet. Huvuddelen av kommunföreträdarna var positiva till denna typ av verksamhet och en plan lades upp med koppling till projektet ”Frivillig i Gävleborg” för fortsatt arbete och kontakter mot att undersöka möjligheterna till start av verksamhet.